Cho e hỏi vài câu về Sinh 10?

1. Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?
2. Tế bào chất là gì?
3. Nêu chức năng của lông và ở tế bào vi khuẩn
4. Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn
5. Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ưu thế gì?
3 câu trả lời 3