Ai Giúp mình giải bài tập môn hóa lớp 9 với!!!?

Hòa Tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột Cu0 và Zn0 .Cần 100ml dung dịch HCl 3CM
a) : viết PTHH
b) : tinh % theo khối lượng mỗi oxit ban đầu
c) : TÍnh khối lượng dung dich H2S04 nồng độ 20% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp trên


không cần giải câu a nhé ,chỉ cần b và c thôi thanks nhiều
2 câu trả lời 2