1 đoàn tàu đi từ băc vào nam ,rồi đi từ nam ra bắc hoi r bánh xe bên nào mòn hơn?

1 câu trả lời 1