Tại sao nhóm máu AB không thể truyền cho nhóm máu O?

Theo sách Sinh 8, mỗi nhóm máu có một kháng nguyên và một kháng thể. Và khi hai kháng thể theo cơ chế chìa khóa-ổ khóa gặp nhau thì sẽ hình thành máu ngưng (anpha - B và beta - A). Vậy: Tại sao nhóm O, có cả anpha và beta - truyền được cho nhóm AB, có cả A và B. Và tại sao không truyền ngược lại được? Với lại, nếu... hiển thị thêm Theo sách Sinh 8, mỗi nhóm máu có một kháng nguyên và một kháng thể. Và khi hai kháng thể theo cơ chế chìa khóa-ổ khóa gặp nhau thì sẽ hình thành máu ngưng (anpha - B và beta - A). Vậy:
Tại sao nhóm O, có cả anpha và beta - truyền được cho nhóm AB, có cả A và B. Và tại sao không truyền ngược lại được? Với lại, nếu nhóm O chứa cả anpha và bêta thì gặp A và B thì nó phải gây ra kết dính chứ, tại sao vẫn truyền được đấy thôi.
4 câu trả lời 4