Phân tích câu nói này ?

"Một nền kinh tế cân bằng là một nền kinh tế tốt. Nhưng một nền kinh tế tốt nhất là một nền kinh tế không bao giờ nên cân bằng " GIúp mình phân tích câu này với
2 câu trả lời 2