? đã hỏi trong Máy tính & InternetLập trình & Thiết kế · 10 năm trước

viết chương trình nhập từ bàn phím mảng 1 chiều gồm m phần tử là kiểu số nguyên. Tính và đưa ra?

màn hình số lượng số nguyên âm và số lượng số nguyên dương có trong dãy

3 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 10 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  to dung ngon ngu lap trinh C nhe!:

  #include <stdio.h>

  #include <conio.h>

  int i,n,x,y;

  int dem1=0,dem2=0;

  static a[100],b[100],c[100];

  void nhap(int a[],int n)

  {

  printf("\nHay nhap cac so nguyen: ");

  for(i=0;i<n;i++)

  { printf("\na[%d]= ",i);

  scanf("%d",&a[i]);

  }

  }

  void hienthi(int a[],int n)

  { printf("\n");

  for(int m=0;m<n;m++)

  printf("%d",a[m]);

  }

  void chiamang(void)

  { int x=0,y=0;

  for(i=0;i<n;i++)

  { if(a[i]<0) {b[x]=a[i]; x++;dem1++;}

  if(a[i]>0) {c[x]=a[i]; y++;dem2++;}

  }

  printf("\nmang a co %d so nguyen am la: ",dem1);

  hienthi(b,x);

  printf("\nmang a co %d so nguyen duong la: ",dem2);

  hienthi(c,y);

  }

  void main(void)

  { clrscr();

  printf("Nhap so phan tu cua mang a: ");

  scanf("%d",&n);

  nhap();

  printf(" Mang a gom: ");

  hienthi(a,n);

  chiamang();

  getch();

  }

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 10 năm trước

  nhg mà bạn yêu cầu viết = ngôn ngữ j đây?

  Mình viết = pascal nhé!

  var A: array [1..100] of integer;

  m,i,d,d1: byte;

  begin

  { ban tu viet doan nhap m, nhap day A o day}

  {day la doan dua ra man hinh so luong so am so duong}

  d:=0; d1:=0

  {su dung 2 bien d,d1 vì so nguyen am va nguyen duong thi ko co so 0, nếu có cả số 0 thì ko cần dùng d1, hoặc có cáh nào khác hay hơn ko cần dùng d1 cũng dc nhưng mà tớ chưa nghĩ :D}

  for i:=1 to m do

  begin

  if (a[i] <0) then d:=d+1;

  if (a[i]>0) then d1:=d1+1;

  end;

  writeln('so luong so nguyen am la:',d);

  writeln('so luong so nguyen duong la', d1);

  readln;

  end.

  // cái bạn bên trên kia viết sai rùi "tên kiểu mảng lại viết có dấu cách ah, và nếu sử dụng biến S như của bạn thì mảng A mà có bao nhiêu số Âm hay số Dương thì nó viết ra ngần đấy lần ah"

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 10 năm trước

  program vd;

  uses cRt;

  type mang mot chieu=array[1..100] of integer;

  var i,m,S:integer;

  begin

  write( 'nhap so luong phan tu trong mang');

  read(m);

  For i= 1 to m do

  begin

  write('a[',i,']=');

  readln(a[i]);

  end;

  S:=a[i];

  If S>0 then write(' la so nguyen duong')

  esle write(' la so nguyen am');

  readln;

  End.

  chuc ban lam bai tot.

  (Các) Nguồn: tin hoc 11
  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.