Viết chương trình nhập từ bàn phím mảng 1 chiều gồm m phần tử là kiểu số nguyên. Tính và đưa ra?

màn hình số lượng số nguyên âm và số lượng số nguyên dương có trong dãy
3 câu trả lời 3