Triết học về giáo dục hiện nay là gì? Mục đích và hiệu quả của nó đi đến đâu?

=))
Cập nhật: Cảm ơn những ý kiến đã cho nhưng tôi thấy chưa được thỏa mãn với mong mỏi cầu thị hiện tại. Xin chân thành cảm ơn!
3 câu trả lời 3