Bạn có tiếc nối không ? vì ngã chấp hay vì trình độ hiểu biết có hạn...?

Nếu năm 2012 .các nhà tiên tri ...cũng như lịch của người maya nói đúng... thì mình đã bỏ lỡ cơ hội...cứu thế giới cũng là cứu chính mình...
9 câu trả lời 9