Nhạc "sến" là nhạc gì?

Nhạc như nhạc Trịnh có phải là nhạc Sến kg?
Chứ những nhạc thể loại nào mới là nhạc sến?

Cảm ơn trước nhé!
9 câu trả lời 9