Sắp tới có tiết làm bài thơ 8 chữ rồi? giúp với????!!!!!!!?

sắp tới có tiết làm bài thơ 8 chữ rồi? giúp với????!!!!!!!
8 câu trả lời 8