Win XP: Làm sao để khắc phục các files hoặc folders trong registry không "exist" sau khi tắt máy?

Mình dúng phần mềm của MS "free wíndow cheanup tool" để kiểm tra registry sau một thời gian sử dụng; phần mềm này báo có đến trăm file or folder không "thoát" được ( non existent file or folder);cần phải "fix" chúng; mặc dù mình luôn 'đóng, mở' chương trình và máy tính đúng quy... hiển thị thêm Mình dúng phần mềm của MS "free wíndow cheanup tool" để kiểm tra registry sau một thời gian sử dụng; phần mềm này báo có đến trăm file or folder không "thoát" được ( non existent file or folder);cần phải "fix" chúng; mặc dù mình luôn 'đóng, mở' chương trình và máy tính đúng quy trình. Tại sao vậy? bạn nào biết xin chỉ giúp; cảm ơn nhiều.
1 câu trả lời 1