Làm Giúp em mấy câu địa Lý các anh chị học giỏi đầy đủ chút nhé Thanks nhìu lắm 5* lun !!!!!!!?

Câu 1) - So sánh thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của vùng Trung du miền núi Bắc bộ (TDMNBB) với Tây Nguyên - Giải thích sự khác nhau Câu 2 ) - Xác định các trung tâm công nghiệp của hai vùng TDMNBB và Tây Nguyên (TN) -Tại sao công nghiệp của TN còn hạn chế Câu 3) So sánh tiềm năng du lịch của 2 vùng... hiển thị thêm Câu 1)
- So sánh thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của vùng Trung du miền núi Bắc bộ (TDMNBB) với Tây Nguyên
- Giải thích sự khác nhau
Câu 2 )
- Xác định các trung tâm công nghiệp của hai vùng TDMNBB và Tây Nguyên (TN)
-Tại sao công nghiệp của TN còn hạn chế
Câu 3)
So sánh tiềm năng du lịch của 2 vùng TDMNBB và TN

Câu 4)
-Xác định các trung tâm công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH)
-Nêu chức năng chuyên ngành của từng trung tâm
Câu 5)
Tại sao ĐBSH lại đưa vụ đông thành vụ chính trong sản xuất nông nghiệp
Câu 6)
Nêu vai trò kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ với 2 vùng
2 vùng là: TDMNBB và ĐBSH
Câu 7)
Tại sao Bắc Bộ và Duyên hải nam trung bộ (DHNTB) lại hạn chế về trồng cây lương thực
câu 8)
Tại sao khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của 2 vùng Bắc Trung bộ và DHNTB
Câu 9) Trình bày tiềm năng du lịch của 2 vùng Bắc Trung bộ và DHNTB
3 câu trả lời 3