Yêu nước hay tự hào dân tộc có phải là như vầy....?

Lúc nào cũng phải khen đất nước mình đang đi lên, người Việt Nam có văn hóa, đời sống của dân được hạnh phúc, ấm no, Đảng và nhà nước lãnh đạo đúng đắn, không có tham nhũng,...... Còn khi mở miệng nói những câu như: Việt Nam tham nhũng càng ngày càng nhiều, văn hóa và cách ứng xử xuống cấp, tiếng Việt bị lai... hiển thị thêm Lúc nào cũng phải khen đất nước mình đang đi lên, người Việt Nam có văn hóa, đời sống của dân được hạnh phúc, ấm no, Đảng và nhà nước lãnh đạo đúng đắn, không có tham nhũng,......

Còn khi mở miệng nói những câu như: Việt Nam tham nhũng càng ngày càng nhiều, văn hóa và cách ứng xử xuống cấp, tiếng Việt bị lai căng, giới trẻ vô giáo dục, đạo đức suy đồi.... thì là không yêu nước hay không? Bởi những lần tôi hỏi như vậy thì đều có người nói lại rằng: "vậy bạn đã làm được gì cho đất nước chưa, tại sao lại nói như thế." hay những câu nặng nề hơn: "bạn đừng phản động như vậy nữa." ?!?!

Tôi thấy nếu là một người có tinh thần dân tộc thật sự thì không phải lúc nào cũng như con vẹt nói đi nói lại những cái tốt đẹp về đất nước. Mà phải biết nói đúng thực trạng về đạo đức của người Việt Nam, của đất nước Việt Nam, hay của những người cầm quyền. Đó gọi là biết sai và dám nhận sai và hơn tất cả là sửa sai.

Đó là ý kiến của tôi. Theo các bạn?
Cập nhật: =================================================== @anh chang rang sun: tôi xin bỏ qua 2 câu đầu tiên, vì đó là chuyện riêng tư nên không tiện nói. 3. Tôi còn phải học hỏi thêm nhiều vì tuổi đời cũng còn trẻ, chưa dám nói là giúp được đất nước điều gì bằng hành động. Nhưng nếu giúp được bằng những cách khác thì... hiển thị thêm ========================================...
@anh chang rang sun:
tôi xin bỏ qua 2 câu đầu tiên, vì đó là chuyện riêng tư nên không tiện nói.

3. Tôi còn phải học hỏi thêm nhiều vì tuổi đời cũng còn trẻ, chưa dám nói là giúp được đất nước điều gì bằng hành động. Nhưng nếu giúp được bằng những cách khác thì tôi sẽ và sẵn sàng. Kế hoạch hiện nay của tôi có lẽ sẽ là giúp cho giới trẻ Việt hiểu biết hơn về thực trạng thật của đất nước Việt Nam ngày nay, còn nhiều điều mà họ có lẽ CẦN và PHẢI được biết và đặc biệt họ phải biết giữ gìn văn hóa lâu đời của đất nước và phải xóa bỏ đi lối suy nghĩ THỤ ĐỘNG. Bạn có thể thấy ngày nay tiếng Việt bị lai căng, văn hóa ứng xử thì gần như không có, đánh nhau, bạo lực học đường,.v.v.

4. câu này có lẽ đã nêu ở câu trả lời thứ 3.

5. Mặt tích cực cũng không ít. Người Việt Nam từ lâu được xem là một dân tộc cần cù chịu khó, chứng tỏ là sau nhiều năm chiến tranh tán phá ngày nay đã phát triển: tỉ lệ nghèo từ 50% trong năm 1990 xuống còn 12% năm
11 câu trả lời 11