Các anh chị giỏi toán giúp em bài này với?

Cho 0 =< a,b =< 1; Tìm max của S = a/(1 + b) + b/(1 + a)
1 câu trả lời 1