Mời mọi người chứng minh hộ bài toán 9?

Cho 3 đường tròn (O1); (O2); (O3) có chung điểm I, ngoài ra (O1) cắt (O2) tại M, (O2) cắt (O3) tại N, (O3) cắt (O1) tại P. Trên (O1) lấy điểm A tùy ý. AM cắt (O2) ở B, BN cắt (O3) ở C. Chứng minh 3 điểm A,P,C thẳng hàng
1 câu trả lời 1