Zdường thơ hội tụ lão thi đàn?

Dường thơ hội tụ lão thi đàn Lão Hà, Lão Hạ nắng chan chan Lão Phu, lão Lãng thêm lão Tửng Lão Dao, lão Hùng đứng hò khoan Lão Khanh, lão Vịt còn lão Kiến Lão Sún, lão My khiến tui điên Lão Đông, lão Yến tình xưa vọng Lão Âu, lão Thuận sánh lương duyên Lão Long lão Tuyết sắc mây hồng Lão Bóng Hoàng, lão... hiển thị thêm Dường thơ hội tụ lão thi đàn
Lão Hà, Lão Hạ nắng chan chan
Lão Phu, lão Lãng thêm lão Tửng
Lão Dao, lão Hùng đứng hò khoan
Lão Khanh, lão Vịt còn lão Kiến
Lão Sún, lão My khiến tui điên
Lão Đông, lão Yến tình xưa vọng
Lão Âu, lão Thuận sánh lương duyên
Lão Long lão Tuyết sắc mây hồng
Lão Bóng Hoàng, lão Tửng nợ bướm ong
Lão Dao, lão Hải tình đang nóng
Lão Hà, lão Hạ chổng đôi mông
Thưa! Em có lát gạch bông xin mời các thi sĩ an tọa có ai muốn tham gia thì diết dô nghen. Người đâu mau sâm trà đãi khách nè!
4 câu trả lời 4