Tại sao dân số chỉ tăng gấp mấy lần, số giường bệnh tăng gấp mấy chục lần mà vẫn không đủ so với số dân?

13 câu trả lời 13