Giúp mình làm bài hóa lớp 11?

Giúp mình làm bài hóa lớp 11? Cau 1 : Lap CTPT của các ankan có : a/ d ( A/kk ) = 2 b/ ( B) có chứa 84% cacbon c/ ( X) có chứa 20% hidro d/ ( Y) có CTN : ( C2H5)n Cau 2 : a. đot cháy 20 cm3 mot ankan thay can 100 cm3 oxi ( trong cung đk ) . Tìm CTPT ankan b. dot cháy 1 the tích ankan can 40 the tích khong... hiển thị thêm Giúp mình làm bài hóa lớp 11?
Cau 1 : Lap CTPT của các ankan có :
a/ d ( A/kk ) = 2
b/ ( B) có chứa 84% cacbon
c/ ( X) có chứa 20% hidro
d/ ( Y) có CTN : ( C2H5)n
Cau 2 :
a. đot cháy 20 cm3 mot ankan thay can 100 cm3 oxi ( trong cung đk ) . Tìm CTPT ankan
b. dot cháy 1 the tích ankan can 40 the tích khong khí ( trong cùng dk ) . Xác đinh CTPT ankan , biet trong khong khí oxi chiem 20% ve the tích
Cau 3
dot cháy hoàn toàn mot hidrocacbon roi cho sản pham cháy qua bình đưng P2O5 và bình đưng KOH đăc thì tỉ le độ tăng khoi lương của bình 1 và 2 là 5.4 : 11
a. Xác dinh dãy dong đẳng của hidrocacbon
b. Tìm CTPT cua hidrocacbon
Cập nhật: mong các pan lam chi tiet giup . tks
2 câu trả lời 2