Càng ngày càng có nhiều sự kiện chứng minh được duy vật biện chứng là không thực tế, bạn nghĩ sao về việc này?

12 câu trả lời 12