Mời cưng tân tòng @Người thắp lửa...đọc tiếp lệnh truyền của Thiên Chúa về những phụ nữ bị bắt làm tù binh nè?

Lệnh truyền của Đức Chúa Trời về tù binh phụ nữ, 1 lệnh truyền cực kỳ tàn nhẫn bất nhân, làm người nào khi đọc lại lệnh trên cũng cảm thấy xót xa, bùi ngùi rơi lệ cho số phận thảm thương của người phụ nữ sinh nhầm thời của Đức Chúa Trời. DEUTERONOMY 21:10 Concerning Women Prisoners of War – When the Lord your... hiển thị thêm Lệnh truyền của Đức Chúa Trời về tù binh phụ nữ, 1 lệnh truyền cực kỳ tàn nhẫn bất nhân, làm người nào khi đọc lại lệnh trên cũng cảm thấy xót xa, bùi ngùi rơi lệ cho số phận thảm thương của người phụ nữ sinh nhầm thời của Đức Chúa Trời.

DEUTERONOMY 21:10 Concerning Women Prisoners of War – When the Lord your God give you victory in battle and you take prisoners,

Cách Đối với Nữ Tù Nhân Chiến Tranh – Khi Chúa trời, Chúa các ngươi, cho các ngươi chiến thắng trong trận chiến và các ngươi chiếm hữu tù nhân,

DEUTERONOMY 21:11 You may see among them a beautiful woman that you like and want to marry.

Các ngươi có thể tìm thấy trong đó người đàn bà đẹp mà các ngươi thích và muốn cưới làm vợ.

DEUTERONOMY 21:12 Take her to your home, where she will shave her head, cut her fingernails,

Hãy đem bà ta về nhà các ngươi, ở đó bà ta sẽ bị cạo trọc đầu, cắt hết móng tay,

DEUTERONOMY 21:13 and change her clothes. She is to stay in your home and mourn for her parents for a month; after that, you may marry her.

và thay đổi quần áo. Bà ta phải ở lại nhà các ngươi và để tang cho cha mẹ bà ta trong một tháng, sau đó, các ngươi có thể cưới bà ta.

DEUTERONOMY 21:14 Later, if you no longer want her, you are to let her go free. Since you forced her to have intercourse with you, you can not treat her as a slave and sell her.

Về sau, nếu các ngươi không còn muốn bà ta nữa, các ngươi cứ để bà ta đi. Vì các ngươi đã bắt buộc bà ta lạc dâm với các ngươi, các ngươi không thể coi bà ta là nô lệ và đem bà ta đi bán.

Kẻ thù giết chết cha mẹ, anh em, họ hàng của họ, rồi bắt họ đem về cạo đầu trọc lóc cho họ báo hiếu để tang cha mẹ 1 tháng và buộc ho phải cưới kẻ thù làm chồng. cái nầy còn tổ cha của hiếp dâm rồi, lấy kẻ thù giết cha mẹ mình, ăn nằm với nó thì công chính ở đâu.

Nhưng không sao, các cưng chiên khác vẫn có thể tiêu hóa nổi và nhai lại là Đức Chúa Trời thánh thiện lòng lành

Xin mấy cưng đọc kỹ lại khúc "forced her to have intercourse. DEUTERONOMY 21" trong lệnh truyền của Đức Chúa Trời có phải dịch qua tiếng Việt là cưỡng hiếp hay hiếp dâm không?

Cưỡng hiếp hay hiếp dâm thì công chính chỗ nào? Nếu giải thích không được thì cưng phải đồng ý hiếp dâm cũng như chặt đầu không thể nào là công chính được cả, chỉ có bất chính và bất nhân thôi.

OK chứ? Cưng còn muốn vô làm ...tân tòng cho đạo Chúa không?
11 câu trả lời 11