Nó có ý đồ gì đây????????????????

Mình quên mũ trên trường, thằng D cầm , nó đưa cho mình. Hôm nay, mình nên bảng làm bài,cô giáo chữa bài mình, bảo mình làm sai mình làm sai,mình còn chưa nói. thằng D, nó tự bảo với cô là: cô ơi bạn ấy viết đúng rùi, VD: bạn ấy viết đúng là rarely rồi thây, ...... Mình và nó chưa nói chuyện với nhau bao giờ... hiển thị thêm Mình quên mũ trên trường, thằng D cầm , nó đưa cho mình.
Hôm nay, mình nên bảng làm bài,cô giáo chữa bài mình, bảo mình làm sai
mình làm sai,mình còn chưa nói.
thằng D, nó tự bảo với cô là: cô ơi bạn ấy viết đúng rùi,
VD: bạn ấy viết đúng là rarely rồi thây,
......
Mình và nó chưa nói chuyện với nhau bao giờ cả, mình toàn chửi nó, khoảng 3,4 lần. Tại tính nó ngứa mắt, và tại nó nói mình trước, ghét là chửi.
Tự dưng tốt đột xuất, nó có ý đồ gì đây?
13 câu trả lời 13