Viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử thuộc kiểu số nguyên. In ra màn hình tổng các phần tử.?

7 câu trả lời 7