viết chương trình nhập vào mảng A gồm n phần tử thuộc kiểu số nguyên. In ra màn hình tổng các phần tử.?

7 Câu trả lời

Xếp hạng
 • Câu trả lời yêu thích

  bài này dễ mà bạn

  program bt;

  var a:array[1..1000] : integer;

  i,n,t:integer;

  begin

  write('nhap so phan tu cua mang');

  readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write('phan tu thu ',i,' : ');

  readln(a[i]);

  end;

  for i:=1 to n do

  t:= t + a[i]

  write('tong cac phan tu trong mang la :',t);

  readln

  end.

  • Minh Anh2 năm trướcBáo cáo

   Dạ cho e hỏi tại sao t lại gán bằng 1 mà k phải bằng 0 ạ ?

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 4 năm trước

  giúp mình làm bt này đc ko ạ viết chuong trinh nhập vao mảng số nguyên tính tổng bình phương các sô nguyên âm tìm giá trị lớn nhât nhỏ nhất của mảng đếm xem các phần tử thỏa mản đề cho c.ơn nhiêu ạ

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 3 năm trước

  giúp minh với

  viết chương trình nhập 3 điểm thi 3 môn đại học nếu điểm thi lớn hơn hoặc bằng 24 thì đậu ngược lại thì rớt bằng phương trình pascal

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 4 năm trước

  giup minh cai.

  viet ct khai bao va khoi tao mat ma L phan tu so nguyen cho biet mang co giam dan theo tri tuyet doi khong?

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • Ẩn danh
  9 năm trước

  ban trên hàm khai báo làm gì có tham số đầu vào !!

  coi lại đi

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 năm trước

  include<stdio.h>

  #include<conio.h>

  void nhapmang (int a[] , int & n);

  void xuatmang (int a[], int n);

  int tong(int a[], int n);

  void main()

  {

  clrscr();

  int a[10],n;

  nhapmang(a,n);

  xuatmang(a,n);

  int t=tong(a,n);

  printf("tong phan tu co trong mang la %d",t);

  getch();

  }

  void nhapmang (int a[] , int & n)

  {

  printf ("nhap so luong cua mang");

  scanf("%d",&n);

  for(int i=0 ; i<n; i++)

  {

  printf("a[%d]= ",i);

  scanf("%d",&a[i])

  }

  }

  void xuatmang (int a[], int n)

  {

  for(int i=0;i<n;i++)

  printf("%4d",a[i]);

  }

  int tong (int a[], int n)

  {

  s=0;

  for(int i=0; i<n;i++)

  s=s+a[i];

  return s;

  }

  chúc vui

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 9 năm trước

  Đây là chương trình của mình:

  CONST spt = 100;

  VAR a: ARRAY[1..spt] OF INTEGER;

  i, n: WORD;

  s: LONGINT;

  BEGIN

  write('Can tinh tong cua bao nhieu so (<100): '); readln(n);

  writeln('Hay nhap ', n, ' con so do:');

  s := 0;

  FOR i:=1 TO n DO

  BEGIN

  write('Nhap so thu ', i,': ');

  read(a[i]);

  s := s + a[i];

  END;

  write('S = ', s);

  readln

  END.

  • vv3 năm trướcBáo cáo

   giup to voi.viet truong trinh nhap mang n phan tu in ra man hinh cac phan tu co vi tri le

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.