Lập trình pascal 8?Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên dương và sắp xếp dãy đó theo thứ tự tăng dần?

bữa trước em thấy có bạn future_97 có hỏi 1 câu mà em cần tìm nhưng đáp an em ko hiểu j hết mong mọi người chỉ giúp cho bài 1:var a:array[1..100]of integer; i,k,j,n:integer; begin writeln('nhap so so hang'); readln(n); for i:=1 to n do begin writeln('nhap so... hiển thị thêm bữa trước em thấy có bạn future_97 có hỏi 1 câu mà em cần tìm nhưng đáp an em ko hiểu j hết mong mọi người chỉ giúp cho
bài 1:var a:array[1..100]of integer;
i,k,j,n:integer;
begin
writeln('nhap so so hang');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
writeln('nhap so thu',i);
readln(a[i]);
end;
for j:=1 to n do
for i:=1 to n-1 do
if a[i]>a[ij] then begin
k:=a[j];
a[i+1]:=a[i];
a[i]:=k;
end;
for i:=1 to n do write(a[i]:4);
readln;
end.
đề là Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên dương và sắp xếp dãy đó theo thứ tự tăng dần
hihihiiiiiiiiiiii 5* cho bạn nào đúng tận tình và THÚ VỊ nhất ^^!
5 câu trả lời 5