Hello!mọi người khỏe không?

Có khỏe không?Mọi người đang làm gì đó!sợ quá bữa kia thi rồi!
8 câu trả lời 8