Cần giúp gấp! bài tập sinh học?

1) cho tế bào của một loài có 2n = 12. Một tế bào nguyên phân liên tiếp một số đợt đã  lấy của môi trường 180 NST.  a)Tính số lần nguyên phân của tế bào trên.  b)Nếu tế bào ban đầu là  tế bào sinh dục cái,  tất cả các tế bào con được hình thành sau nguyên phân  đều tham gia giảm phân. Tính số ... hiển thị thêm 1) cho tế bào của một loài có 2n = 12. Một tế b...‡
lấy của môi trường 180 NST. 
a)Tính số lần nguyên phân của tế bào t...‡
b)Nếu tế bào ban đầu là  tế bào sinh dục cái,  tất cả các tế bào con được hình thành sa...‡
đều tham gia giảm phân. Tính số  thể định hướng được hình thành và số NST...‡ thể định hướng đó? 
c)Nếu  các  tế bào  con đang ở kì giữa  của  lần nguyên phân  thứ 3. Tính  số  tế bào và  số Cromatit có trong các tế bào con. 
Cập nhật: bài số 3 trong này: http://dethi.violet.vn/present/show/entr...
1 câu trả lời 1