cần giúp gấp! bài tập sinh học?

1) cho tế bào của một loài có 2n = 12. Một tế bào nguyên phân liên tiếp một số đợt đã 

lấy của môi trường 180 NST. 

a)Tính số lần nguyên phân của tế bào trên. 

b)Nếu tế bào ban đầu là  tế bào sinh dục cái,  tất cả các tế bào con được hình thành sau nguyên phân 

đều tham gia giảm phân. Tính số  thể định hướng được hình thành và số NST có trong các  thể định hướng đó? 

c)Nếu  các  tế bào  con đang ở kì giữa  của  lần nguyên phân  thứ 3. Tính  số  tế bào và  số Cromatit có trong các tế bào con. 

Cập nhật:

1 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 9 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  a.

  Gọi số lần nguyên phân của tế bào là x.

  => 2n . (2^x - 1) = 180

  => x = 4

  b.

  Số thể định hướng hình thành: 2^4 . 3 = 48 thể định hướng

  Số NST trong các thể định hướng: 48 . n = 288 NST

  c.

  Các tế bào con đang ở kì giữa lần nguyên phân thứ ba => Tế bào ban đầu đã nguyên phân liên tiếp hai lần

  => Số tế bào con là 2^2 = 4 tế bào

  Số Cromatid có trong các tế bào con: 4n . 4 = 96 Cromatid

  Y!: hung_nhox_1994

  Mail: jacknhox@gmail.com

  (Các) Nguồn: Made in me
  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.