Các bạn nữ không nên vào xem đố?

Trời khuya rã rích giọt mưa rơi
Thoảng nghe trong gió tiếng than trời
Tròn vo cú đấm tay ông thủ
Tréo ngẫy hai chân cẵng mụ chòi
Con lào bốn ngực đưa cho thấy
Đứa có hai mông để ra coai
Ghen chi cho nát nhà tan cửa
Một kiếp lầm than chốn địa đời
Lã Tằng Tôn thị Sầu Trang!
Cập nhật: Các bạn ui! Bài thơ này bị thiếu một cái dấu. Vậy hỏi đó là dấu gì và nằm ở câu thứ mấy trong bài thơ trên?
Cập nhật 2: Ai giả nhời hay được điểm mười
Để mà mua cúc rịu uống chơi
Câu này người Bắc thường hay chữi
Có mấy lần tui đã nghe rồi
Cập nhật 3: Nguyễn Đức@ nếu chỉ thiếu có dấu chấm cuối câu thì tại sao lại không cho bạn nữ vào vậy?
Cập nhật 4: Dưới đàng nghe hỏi Thiết Ngọc Phong
Dỡ đuôi rồi đế chi thế ông?
Ấp trên, hôn dưới còn gác chỗng
Theo mãi ta nhoài muốn trẹo hông
Cập nhật 5: Hi...hi thấy lão Long đã sợ gặp Hồ Lan Điệp coàn sợ hơn! Xanh mặt roài nè
13 câu trả lời 13