VNCH & VNCS đã làm gì cho nước Việt trong khoảng mấy mươi năm cầm quyền?

Từ đệ nhất VNCH đến 1975 VNCH đã làm gì cho nước Việt vẻ vang. Từ 1975 đến bây giờ VNCS đã làm gì cho nước Việt vẻ vang? Xin phân tích rỏ, địa lý, hoàn cảnh thuận lợi và không thuận lợi. Tỷ lệ dân trên vùng đất toàn quyền quản lý, công nghệ và tài nguyên đã làm được. v.v.
12 câu trả lời 12