Tải phần mềm HTKK - Hỗ trợ kê khai của Tổng Cục Thuế?

Tải phần mềm HTKK - Hỗ trợ kê khai của Tổng Cục Thuế

Đây là link tải phần mềm :
http://htkk.vn/download/htkk2.5.5.zip

Đây là hướng dẫn sử dụng :
http://htkk.vn/download/HDSD_HTKK2.5.5.pdf

Trang chủ :
http://htkk.vn
1 câu trả lời 1