GIẢI GIÚP EM BÀI TOÁN SỐ LỚP 9 (CĂN BẬC HAI_TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO) NÀY VỚI! HELP!?

1. Cho số thực a. Hỏi a có căn bậc hai ko? Vì sao (Giải thích bằng toán học) a= √9 - √4 - √3 a= 1/2√64 + √16 - 2√(9/25) a= √16 + 1/7√49 - √144 2. So sánh các số (ko dùng máy tính) a) 2√3 và 3√2 b) 6 và 2√8 c) 2√7 - 3 và 5 - √10 d) √1992 + √1994 và 2√1993 e) 1/√1 + 1/√2 + 1/√3 +...+ 1/√100 và 10 hiển thị thêm 1. Cho số thực a. Hỏi a có căn bậc hai ko? Vì sao (Giải thích bằng toán học)

a= √9 - √4 - √3

a= 1/2√64 + √16 - 2√(9/25)

a= √16 + 1/7√49 - √144

2. So sánh các số (ko dùng máy tính)
a) 2√3 và 3√2
b) 6 và 2√8
c) 2√7 - 3 và 5 - √10
d) √1992 + √1994 và 2√1993
e) 1/√1 + 1/√2 + 1/√3 +...+ 1/√100 và 10
8 câu trả lời 8