Tôi chưa đi máy bay lần nào, tôi muốn hỏi khi đi máy bay cần lưu ý nhưng gi?

4 câu trả lời 4