Trong văn bản, câu “ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, Độc lập-tự do-hạnh phúc” được gọi câu là gì?

5 câu trả lời 5