Giúp minh với các bạn ơi minh đang cần gấp?

1. Một hình thoi có diện tích bằng một nửa diện tích hình vuông có cạnh bằng cạnh của hình thoi. Tỉ số của đường chéo dài và đường chéo ngắn của hinh thoi bằng: a. 2-căn 3 b. 2 c. Căn 3 d. 2+căn 3 2. Một tam giác vuông có chu vi 72cm, hiệu độ dài giữa đường trung tuyến và đường cao ứng với cạnh huyền bằng 7cm.... hiển thị thêm 1. Một hình thoi có diện tích bằng một nửa diện tích hình vuông có cạnh bằng cạnh của hình thoi. Tỉ số của đường chéo dài và đường chéo ngắn của hinh thoi bằng:
a. 2-căn 3
b. 2
c. Căn 3
d. 2+căn 3
2. Một tam giác vuông có chu vi 72cm, hiệu độ dài giữa đường trung tuyến và đường cao ứng với cạnh huyền bằng 7cm. Diện tích tam giác đó là ……. cm?
3. cho tam giác cân tại A, đường cao ứng với cạnh đáy và cạnh bên lần lượt dài 15.6cm và 12cm. Cạnh đáy BC có độ dài là …….. cm?
4. cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác AD, đường cao AH . biết BD=7.5 cm và DC = 10 cm. đoạn HD có độ dài là …. cm?
5. cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của HAC^ cắt HC ở D. gọi K là hình chiếu của D trên AC. Biết BC = 25cm;DK = 6cm và AB>2DK. Khi đó AB = ….cm
6. cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết rằng AB = 20cm,HC = 9cm. khi đó AH = ……..cm
7. cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 8cm và các đường trung tuyến BD,CE vuông góc với nhau. Độ dài đoạn BC là …cm
3 câu trả lời 3