Tặng Mèo Tom nè <= thích nhé!?

Mèo gặp mèo, nào phải duyên sâu? Đồng loại, đồng môn, cũng mặc dầu Mèo Tom kín tiếng, ẩn thân thế Mèo Kin tra mãi, chẳng thấy đâu... Gọi là Mèo Tom, tự giới thiệu Tính tình ra phỏng? Ai biết đâu? Chừng như Mèo Ngốc trên hoạt họa Mèo Kin sẽ chọc cho thúi đầu... Wê... hiển thị thêm Mèo gặp mèo, nào phải duyên sâu?
Đồng loại, đồng môn, cũng mặc dầu
Mèo Tom kín tiếng, ẩn thân thế
Mèo Kin tra mãi, chẳng thấy đâu...
Gọi là Mèo Tom, tự giới thiệu
Tính tình ra phỏng? Ai biết đâu?
Chừng như Mèo Ngốc trên hoạt họa
Mèo Kin sẽ chọc cho thúi đầu...

Wê chưa :P zui là chính, chọc là mười, mắc cười là chủ yếu... :-))

Tặng Mèo Tom, 9-8-11
Cập nhật: Kóa j hem Mạh Thíu Da? ^^
5 câu trả lời 5