Kiều Mộng Mơ ơ ơ... Biểu!?

Đồg chí ni chjên môn đj sin 2 xu, 2 hào kủa anh chị em lươg thjện...

Mời đồg chí đứg đây, Kin tặg 1 suất họk bổg trị zá gấp 5 lun - 10 hào màu sắc trag nhã, phù hợp dág ngườj "mộg mơ" lun.

* chỉ ưu tiên cho đồg chí Kiều Mộng Mơ thui ngen :D
Cập nhật: Shhh... :)) chửi gê zậy Cboy? =]]
Cập nhật 2: =)) Anh Xuân Hùng, cho ảnh í học bổng để có tiền đi kua thim cho Kin nữa .... :p
6 câu trả lời 6