Ai biết kí kiệu tóan học trên yahoo?

thì them vao bảng này

một số kí hiệu toán học trong yahoo
Alt+242= ≥
Alt+243=≤
Alt+241=±
Alt+227=π
Alt+251=√
Alt+30=▲
Alt+253=²
Alt+236=∞
Alt+224=α
Alt+225=ß
Alt+167=º
Alt+230=µ
thanks
3 câu trả lời 3