Bác muốn nghe một câu hò Huế hoặc muốn nghe câu hát dặm quê nhà.?

1 câu trả lời 1