Chủ nhật thư giãn tí các bạn nhé ?

Người ta buôn cậy ( Case ) bán hồng (hongarena)1
Còn tôi buôn mit (messenger ) cho chồng gặm xơ (answers)
1. Tên một Game trên mạng
3 câu trả lời 3