Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới một ngày không có tiền ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới này một ngày không có tiền .Chém đi pà kon .Câu hỏi dễ quá phải không?
11 câu trả lời 11