Thế Khi nào dùng ngoặc vuông(và) và ngoặc nhọn(nếu).......?

=))

cho ví dụ nhá.
3 câu trả lời 3