Toán lớp 10.............?

(m^2-9)x + m^2 - 4m +3 = 0

tìm m để pt có nghiệm
-khác 2
-lớn hơn hoặc bằng 2.
2 câu trả lời 2