Ông cát đâu......làm hột tui bài toán nào.....không thì ai cũng được?

(m^2-9)x+m^2-4m+3=0

Tìm m để p.trình
-có nghiệm khác 2
-lớn hơn hoặc bằng 2
5 câu trả lời 5