Đã có video trận.........?

Chim sẻ đi nắng với shenlong chưa mọi người............AOE ấy.

Tìm mãi mà chưa thấy.
1 câu trả lời 1