Thui. Đúng 8h xóa cho nó đẹp.........hj.?

3 câu trả lời 3