Biết rằng, cho là nhận. Nhưng dường như người ta vẫn có chút gì ... tiêng tiếc khi cho?

Phải vậy không bạn ?
17 câu trả lời 17