Ai giúp mình làm bài tập sinh 12 với mình đang cần gấp?

Câu hỏi sinh học: Câu 1: Một gen có 420 nucleotit hỏi: a) Khi tự nhân đôi một lần cần bao nhiêu nucleotit tự do? b) Phân tử mARN của gen đó phiên mã có bao nhiêu ribonucleotit? c) Khi dịch mã phân tử protein tạo thành co bao nhiêu axit amin? Câu 2: Trong 1 phân tử ARN thông tin có tỷ lệ các ribônucleot như... hiển thị thêm Câu hỏi sinh học:
Câu 1: Một gen có 420 nucleotit hỏi:
a) Khi tự nhân đôi một lần cần bao nhiêu nucleotit tự do?
b) Phân tử mARN của gen đó phiên mã có bao nhiêu ribonucleotit?
c) Khi dịch mã phân tử protein tạo thành co bao nhiêu axit amin?
Câu 2: Trong 1 phân tử ARN thông tin có tỷ lệ các ribônucleot như sau:
A = 20%; G = 26%; U = 30%
a) Hãy xác định tỷ lệ % của từng loại nucleotit trong gen để phiên mã thành phân tử ARN trên.
b) Nếu phân tử mARN có 300 nucleotit loại A thì đoạn AND làm khuôn đó dài bao nhiêu astron?
c) Số nucleotit của từng loại môi trường cung cấp cho gen đó tự nhân đôi:
- 1 lần ?
- 3 lần ?
Câu 3: 1phân tử protêin có 400 axit amin hỏi Gen tổng hợp nên phân tử protein đó có bao nhiêu nucleotit?
Câu 4: Một loài sinh vật có 2n = 12 có thể dự đoán số NST ở
- Thể 1? Thể không? Thể 3?
- Thể 3n? Thể 4n?
Câu 5: Ở loài đậu tính trạng hạt nâu (A) trội hoàn toàn so với hạt trắng (a). Xác định kiểu gen của P và F1 trong các thí nghiệm sau:
a) Hạt nâu x Hạt trắng → Hạt nâu
b) Hạt nâu x Hạt nâu → Hạt nâu
Hạt nâu x hạt nâu → Hạt trắng
1 câu trả lời 1