Hải khổ mênh mông, hồi đầu thị ngạn?

Pháp giới tánh nhiệm mầu! Giác tánh thì không có tướng bao trùm khắp vũ trụ đất trời, dính liền một khối vô tướng bất động nên không có chia năm sẽ bảy. Từ trong tự tánh nhiệm mầu này lại phát khởi diệu dụng chuyển từ thể vô tướng thành hữu tướng. Tùy theo thức tiến hóa mà biến thành vô vàn ra các loại chúng sanh.... hiển thị thêm Pháp giới tánh nhiệm mầu!
Giác tánh thì không có tướng bao trùm khắp vũ trụ đất trời, dính liền một khối vô tướng bất động nên không có chia năm sẽ bảy. Từ trong tự tánh nhiệm mầu này lại phát khởi diệu dụng chuyển từ thể vô tướng thành hữu tướng. Tùy theo thức tiến hóa mà biến thành vô vàn ra các loại chúng sanh.
Chúng sanh từ vô hình đến hữu hình đều do tâm diệu dụng hóa ra. Do thức tiến hóa phát khởi diệu dụng của tự tánh nhiệm mầu sinh ra vạn vật từ thiên nhiên cây cỏ lá hoa cho đến các loại côn trùng động vật người, trời, quỹ thần..v...v..có hình tướng khác nhau.
Thức tiến hóa phát khởi diệu dụng càng vi diệu bao nhiêu thì hình tướng bên ngoài có thay đổi khác xa bấy nhiêu. Tuy cùng là con người nhưng có kẽ sống đời ti tiện cùng đinh, lại có người thanh cao quý phái. Do thức tiến hóa chuyển vận phát khởi diệu dụng mà ra.
Người tu hành chuyển hóa thân tâm thanh tịnh ngưng động sự phát khởi diệu dụng để rồi trở về với đại giác hòa nhập vào với đại ngã đại giác chúng sanh mà thành Phật.
Người không thấu hiễu lẻ vi diệu của pháp giới tánh nhiệm mầu vận dụng thân tâm thô trược xấu ác rồi trôi lăng vào trong tam đồ lục đạo vì tâm khởi diệu dụng xấu ác sinh ra
Vì lẻ đó mà Phật dạy cho các hàng tỳ kheo là phải giử gìn tám vạn tư tế hạnh từ đi đứng nằm ngồi cho đến phát khởi tâm ý sau cho phù hợp để trở về với bản lai thanh tịnh của đại ngã mà thành Phật. Cho nên cái câu ráng tu cho thành Phật là củng rất đúng.
Người học Phật củng nên biết thêm về sự diệu dụng của tự tánh nhiệm mầu để nắm rõ được quá trình tiến hóa của vạn vật muôn loài chủng sanh từ thấp đến cao mà có phương pháp giáo hóa. Chuyển thức xấu ác sang các hạnh từ bi rồi trở về với đại ngả.
Mặc dầu tất cả chúng sanh đều đã thành Phật, đều có tự tánh nhiệm mầu bất sanh bất diệt nhưng ngặt vì vô minh che đậy phũ lấp mà không nhận ra được điều ấy. Chúng sanh phát khởi tâm dao động chuyển đại giác vô tướng thành chúng sanh tướng vì thế mà trôi lăng mãi trong 6 nẽo luân hồi, trầm luân trong khổ não mà dứt ra không đặng. Càng đau khổ bao nhiêu chúng sanh lại càng khởi động tâm xấu trược bấy nhiêu cho nên tâm phát khỡi diệu dụng xấu ác mà sinh ra vô vàn thãm trạng. Tướng khổ của chúng sanh trong đời thật nói không cùng không tận. Vì lẻ đó mà Phật lập ra tám vạn tư pháp môn tu tập để giáo hóa chúng sanh chuyển sự vận dụng khỡi tâm niệm từ thấp tiến dần đến cao rồi hòa nhập vào đại ngã mà thành Phật. Điều ấy còn gọi là giáo hóa chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến
Khi tâm khỡi ra một ý niệm xấu ác thì tự tánh diệu dụng phát khởi làm cho chúng ta cảm thấy đau khổ. Từ sự đau khổ vô tướng ấy sinh ra các tướng xấu ác như nhe răng mọc sừng mọc gai tua tũa trong các loài thảo mộc động vật chúng sanh nhứ cá Kiếm, trái Sầu riêng hay cá Sấu..v..v..Con người sẽ sinh các chứng bệnh hiễm nghèo như mụn nhọt ung thư, các bệnh đường ruột, Chỉ cần chuyển hóa tâm ác thì các bệnh này sẽ từ từ thuyên giảm hoặc mất hẵn
Chiều thương Mây Tím!
16 câu trả lời 16