Ai chơi võ lâm 2 cho mình hỏi cái? Làm thế nào để kiểm tra danh sách thập đại phú hào vậy?

1 câu trả lời 1