Tai sao nói thời kì Gúpta và hácsa(319-647) là thời kì định hình và phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ?

(lịch sử lớp 10)
1 câu trả lời 1