Mot nguoi nhay xa, nhay mot goc voi mat đat?

la 23 º, đoạn đuòng nhảy đuọc la 8,7 met. tìm vận tốc luc đầu. giup dùm bai cho dua cháu ma toi can giảng cho nó hiểu? cam on ai có lòng.
1 câu trả lời 1