Tình trạng công ty may việt tiến hiện nay như thế nào?nguyên nhân làm tồn tại các mặt yếu kém?

3 câu trả lời 3